ശബരിമല തീര്‍ഥാടനം: ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ വിലനിലവാരം നിശ്ചയിച്ചു


ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ നിലവാരം നിശ്ചയിച്ചു ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. അമിതവില, അളവില്‍ കുറവ് മുതലായവ വഴി തീര്‍ഥാടകരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനായാണ് ഹോട്ടലുകളിലെ വെജിറ്റേറിയന്‍ ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍, ബേക്കറി സാധനങ്ങള്‍ ജ്യൂസുകള്‍ എന്നിവയുടെ വിലനിലവാരം നിശ്ചയിച്ചത്. തീര്‍ഥാടനപാതയിലെ ഹോട്ടലുകളില്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ കാണത്തക്ക സ്ഥലത്ത് വ്യക്തമായി വിലവിവര പട്ടിക പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണം.നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിലയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഈടാക്കുവാന്‍ പാടില്ല. നിശ്ചിത വിലയിലും നിര്‍ദ്ദിഷ്ട അളവിലും തൂക്കത്തിലും കുറവ് വരാതെ ഗുണമേന്മയുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളാണ് വില്‍ക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തും. വീഴ്ച വരുത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നിയമാനുസൃതമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും.

വെജിറ്റേറിയന്‍ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ഇനവിവരം, അളവ്, സ്ഥലം ബ്രായ്ക്കറ്റില്‍ വില എന്ന ക്രമത്തില്‍ ചുവടെ:

 • ചായ 150 മില്ലി: സന്നിധാനം(14 രൂപ), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (12 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (11 രൂപ). 
 • കാപ്പി 150 മില്ലി: സന്നിധാനം (13 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (12 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (11 രൂപ). 
 • കടുംകാപ്പി/ കടുംചായ 150 മില്ലി: സന്നിധാനം (11 രൂപ), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (10 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (9 രൂപ). 
 • ചായ/കാപ്പി(മധുരം ഇല്ലാത്തത്) 150 മില്ലി: സന്നിധാനം (12 രൂപ), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (11 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (10 രൂപ). 
 • ഇന്‍സ്റ്റന്റ് കാപ്പി (മെഷീന്‍ കോഫി) ബ്രൂ/നെസ്‌കഫെ /ബ്രാന്‍ഡഡ്) 150 മില്ലി: സന്നിധാനം (20 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (17 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (17 രൂപ). 
 • ഇന്‍സ്റ്റന്റ് കാപ്പി (മെഷീന്‍ കോഫി) ബ്രൂ/നെസ്‌കഫെ/കാഫിഡെ)  200 മില്ലി: സന്നിധാനം (24 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (21 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (22 രൂപ). 
 • ബോണ്‍വിറ്റ / ഹോര്‍ലിക്സ്: 150 മില്ലി സന്നിധാനം (27 രൂപ), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (25 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (26 രൂപ).
 • പരിപ്പുവട: 40 ഗ്രാം സന്നിധാനം (15 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (13 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (10 രൂപ). 
 • ഉഴുന്നുവട: 40 ഗ്രാം സന്നിധാനം (15 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (13 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (10 രൂപ). 
 • ബോണ്ട: 75 ഗ്രാം സന്നിധാനം (15 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (13 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (10 രൂപ). 
 • ഏത്തക്കാ അപ്പം (പകുതി ഏത്തക്ക):  50 ഗ്രാം സന്നിധാനം (15 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (13 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (10 രൂപ). 
 • ബജി: 30 ഗ്രാം സന്നിധാനം (13 രൂപ), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (12 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (10 രൂപ). 
 • ദോശ (ഒരെണ്ണം) ചട്നി, സാമ്പാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 50 ഗ്രാം സന്നിധാനം (13 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (12 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (10 രൂപ). 
 • ഇഡ്ഢലി (ഒരെണ്ണം) ചട്നി, സാമ്പാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 50 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (13 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (12 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (10 രൂപ). 
 • ചപ്പാത്തി(ഒരെണ്ണം) 40 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (14 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (13 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (10 രൂപ). 
 • പൂരി(ഒരെണ്ണം, മസാല ഉള്‍പ്പെടെ): 40 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (15 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (13 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (11 രൂപ). 
 • പൊറോട്ട (ഒരെണ്ണം) 50 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (15 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (13 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (10 രൂപ). 
 • പാലപ്പം 50 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (14 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (13 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (10 രൂപ). 
 • ഇടിയപ്പം 50 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (14 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (13 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (10 രൂപ). 
 • നെയ്റോസ്റ്റ് 150 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (49 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (45 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (42 രൂപ). 
 • മസാലദോശ 200 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (57 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (49 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (48 രൂപ). 
 • പീസ് കറി 100 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (33 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (32 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (31 രൂപ). 
 • കടലകറി 100 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (33 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (31 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (29 രൂപ). 
 • കിഴങ്ങ് കറി 100 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (31 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (29 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (28 രൂപ). 
 • ഉപ്പുമാവ് 200 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (29 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (25 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (24 രൂപ)
 • ഊണ് പച്ചരി (സാമ്പാര്‍, മോര്, രസം, പുളിശേരി, തോരന്‍, അവിയല്‍, അച്ചാര്‍): സന്നിധാനം (76 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (73 രൂപ),  ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (69 രൂപ). 
 • ഊണ് പുഴുക്കലരി (സാമ്പാര്‍, മോര്, രസം, പുളിശേരി, തോരന്‍, അവിയല്‍, അച്ചാര്‍): സന്നിധാനം (76 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (73 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (69 രൂപ). 
 • ആന്ധ്രാ ഊണ്: സന്നിധാനം (78 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (74 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (70 രൂപ). 
 • വെജിറ്റബിള്‍ ബിരിയാണി 350 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (76 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (73 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (69 രൂപ). 
 • കഞ്ഞി(പയര്‍, അച്ചാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) 750 മില്ലി: സന്നിധാനം (41 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (36 രൂപ),ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (34 രൂപ). 
 • കപ്പ 250 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (37 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (34 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (32 രൂപ).  
 • തൈര് സാദം: സന്നിധാനം (55 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (50 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (48 രൂപ). 
 • നാരങ്ങാ സാദം: സന്നിധാനം (52 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (48 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (47 രൂപ). തൈര് (ഒരു കപ്പ്):സന്നിധാനം (15 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ ( 13 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (10 രൂപ).
 • വെജിറ്റബിള്‍ കറി 100 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (27 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (24 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (24 രൂപ). 
 • ദാല്‍ കറി 100 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (27 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (24 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (24 രൂപ). 
 • റ്റൊമാറ്റോ ഫ്രൈ 125 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (37 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (36 രൂപ),ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (32 രൂപ). 
 • പായസം 75 മില്ലി:സന്നിധാനം (17 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (15 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (13 രൂപ). 
 • ഒനിയന്‍ ഊത്തപ്പം 125 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (65 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (58 രൂപ) ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (54 രൂപ). 
 • റ്റൊമാറ്റോ ഊത്തപ്പം 125 ഗ്രാം: സന്നിധാനം (63 രൂപ), പമ്പ,നിലയ്ക്കല്‍ (57 രൂപ), ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ (54 രൂപ).

ബേക്കറി സാധനങ്ങളുടെ ഇനം, അളവ്, സ്ഥലം (വില )എന്ന ക്രമത്തില്‍ ചുവടെ:

 • വെജിറ്റബിള്‍ പഫ്‌സ് - 80 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (20 രൂപ), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (19).
 •  വെജിറ്റബിള്‍ സാന്‍വിച്ച് - 100 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (25), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (23).
 •  വെജിറ്റബിള്‍ ബര്‍ഗര്‍- 125 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (32),പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (30). 
 • പനീര്‍ റോള്‍ - 125 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (34),പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (33). 
 • മഷ്‌റൂം റോള്‍ -125 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (36), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (35). 
 • വെജിറ്റബിള്‍ മസാല റോസ്റ്റ് വിത്ത് കുബ്ബൂസ്/ചപ്പാത്തി (1 എണ്ണം) -150 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (34), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (32). 
 • വെജിറ്റബിള്‍ ഡാനിഷ് - 75 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (21), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ - (20). 
 • ദിള്‍ക്കുഷ് - 60 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (20), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (18).  
 • സോയാബീന്‍ പിസ - 150 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (52), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (50). 
 • ബ്രഡ് മസാല- 180 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (52), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (50). 
 • സ്വീറ്റ്‌ന-80 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (20),പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (17). 
 • ജാം ബണ്‍ (1 പീസ്) - 60 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (22),പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (20). 
 • മസാല റോള്‍ ( ചപ്പാത്തി/ കുബ്ബൂസ് 1 എണ്ണം) - 150 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (48),പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (46). 
 • ചോക്കലേറ്റ് കേക്ക് പീസ്-50 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (23),പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (20). 
 • സ്വീറ്റ് പഫ്‌സ് - 60 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (23), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (20). 
 • വാനില കേക്ക് പീസ്-50 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (20),പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (18). 
 • ജാം ബ്രെഡ്- 50 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (23),പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (20). 
 • ദില്‍പസന്ത് പീസ്- 40 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (20),പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (18). 
 • ബനാനാ പഫ്‌സ് - 90 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (22),പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (21). 
 • വെജിറ്റബിള്‍ കട്ലറ്റ് - 50 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (17), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (15).  
 • ബ്രെഡ് - 350 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (35), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (32). 
 • ബണ്‍ - 50 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (9)പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (8).  
 • ക്രീം ബണ്‍ - 80 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (23), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (21). 
 • വെജിറ്റബിള്‍ കുബ്ബൂസ് റോള്‍ - 150 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (47), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (45).
 •  ബനാന റോസ്റ്റ് ( ഹാഫ് ബനാനാ) - 50 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (15), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (13). 
 • വെജിറ്റബിള്‍ ഷവര്‍മ (കുബ്ബൂസ് /ചപ്പാത്തി 1 എണ്ണം) - 150 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (62), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (60). 
 • വെജിറ്റബിള്‍ സമോസ-60 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (14),പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (12). 
 • ബ്രെഡ് സാന്‍വിച്ച് (2 പീസ്) - 60 ഗ്രാം - സന്നിധാനം (23),പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (21).
 •  ആലൂപറാത്ത (2 പീസ്)-50 ഗ്രാം- സന്നിധാനം (50), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (46).
 •  പുലാവ്- 350 ഗ്രാം- സന്നിധാനം (70), പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ (68).

ജ്യൂസുകളുടെ ഇനം, അളവ്, സ്ഥലം (വില )എന്ന ക്രമത്തില്‍ ചുവടെ:

 • ലെമണ്‍ ജ്യൂസ് (210 മില്ലി): സന്നിധാനം- (21), പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (21), ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (20). 
 • ആപ്പിള്‍ ജ്യൂസ് (210മില്ലി): സന്നിധാനം- (55), പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (54), ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (52).
 • ഓറഞ്ച്  ജ്യൂസ് (210 മില്ലി): സന്നിധാനം- (55), പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (48), ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (47).  
 • പൈനാപ്പിള്‍ ജ്യൂസ് (210 മില്ലി): പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (48) ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (41).
 • മുന്തിരി ജ്യൂസ് (210 മില്ലി): സന്നിധാനം- (55), പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (48), ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (41).  
 • തണ്ണിമത്തന്‍ ജ്യൂസ് (210 മില്ലി): സന്നിധാനം- (43), പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (32), ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (31).
 • കരിക്ക് : സന്നിധാനം- (45), പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (40), ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (36). 
 • നാരാങ്ങ സോഡ( 210 എം.എല്‍): സന്നിധാനം- (24) പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (21) ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (20)
 • ബ്ലാക്ക് ടീ(ടീ ബാഗ് 90 മില്ലി): സന്നിധാനം- (11), പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (10), ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (8).
 • ഗ്രീന്‍ ടീ (ടീ ബാഗ്  90 മില്ലി): സന്നിധാനം- (12), പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (11), ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (9). 
 • കാര്‍ഡമം ടീ (മെഷീന്‍ 90 മില്ലി): സന്നിധാനം- (17), പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (16), ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (15).  
 • ജിഞ്ചര്‍ ടീ (മെഷീന്‍ 90 മില്ലി) : സന്നിധാനം- (17), പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (16), ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (15).  
 • ചായ(മെഷീന്‍ 90 മില്ലി): സന്നിധാനം- (10), പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (8), ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (8).
 • കോഫി (മെഷീന്‍ 90 മില്ലി): സന്നിധാനം- (12), പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (11), ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (10). 
 • മസാല ടീ (മെഷീന്‍ 90 മില്ലി): സന്നിധാനം- (18), പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (17), ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (16).
 • ലെമണ്‍ ടീ (മെഷീന്‍ 90 മില്ലി) : സന്നിധാനം- (18), പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (17), ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (16). 
 • ഫ്ളേവേര്‍ഡ് ഐസ് ടീ (മെഷീന്‍ 200 മില്ലി: സന്നിധാനം- (24), പമ്പ/നിലയ്ക്കല്‍- (21), ഇതരസ്ഥലങ്ങള്‍ (20).
 • (പി.ആര്‍. ശബരി-7)

ഇവിടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുക

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മല്ലപ്പള്ളി ലൈവിൻ്റെതല്ല. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്‌. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ് ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത്‌ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്‌.

വളരെ പുതിയ വളരെ പഴയ